«WSTECZ

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od dnia 02-01-2017

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: http://www.maxistyl.pl/. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

Dane rejestrowe:
M&W PROJECT Krzysztof Jakubiec
ul. Miłocińska 41C    35-232 Rzeszów
PL 8130134660


Adres do korespondencji i przesyłek: ul. Miłocińska 41C    35-232 Rzeszów
Kontakt:
biuro@maxistyl.pl
728 837 733


Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 8132902270, REGON: 363385409

Organ rejestrujący: Urząd Miasta Rzeszowa
Numer rachunku bankowego: PL 58 1090 2590 0000 0001 3193 4182 w walucie PLNBank Zachodni WBK  SWIFT:
WBKPPLPP

1. Definicje

SKLEP INTERNETOWY – UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).


SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Przedsiębiorca: M&W PROJECT Krzysztof Jakubiec, ul. Miłocińska 41 C, 35-232 Rzeszów, NIP: 8132902270, REGON:363385409 – umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę http://www.maxistyl.pl/ ,


KLIENT - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.


KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą Kodeks Cywilny art. 22


UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.


ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).


2. Postanowienia ogólne.

Zakres świadczonych usług – sprzedaż odzieży za pośrednictwem strony http://www.maxistyl.pl/

z wysyłką do Polski.

Sprzedawca – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:


utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;


przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym


za zgodą KLIENTA – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi “newsletter”.


Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.


Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.


Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.


Usługa “newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.


KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA – składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:


za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU), pobrać stąd wydrukować i wypełnić.


przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,


w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)


w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:


KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.


USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy USŁUGODAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.


USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.


KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.


SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.


Zamówienie można składać poprzez STRONĘ www SKLEPU INTERNETOWEGO, drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną lub telefonicznie.


Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014r., poz. 121 z późn. zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez klientów w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


3. Zamówienie.


SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski . Przy zamówienia z zagranicy – warunki dostawy uzgadniane są indywidualnie .


Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.


Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.


Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 h na dobę .


Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 .


Po otrzymaniu zamówienia SPRZEDAWCA potwierdza mailowo przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji .


Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: “ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.


Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje


a) po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;


b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.


Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz KLIENTOWI, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić


Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.


4. Ceny.


Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).


Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat.


Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.


E. Formy płatności:


W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.


SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.


5. Wysyłka towaru


Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA (np.).


Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce “Koszty Wysyłki” na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.


Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.


Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi. Przesyłki dostarczają:


Kurier , Poczta Polska


6. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.
Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Zwracane artykuły muszą znajdować się w takim samym stanie, w jakim zostały zakupione, i nie noszą śladów użytkowania, a dokonując zwrotu należy przedstawić paragon za zwracane produkty.
W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza pobrać stąd wydrukować i wypełnić. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać Produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY – chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
Przez rzecz nieprefabrykowaną należy rozumieć rzecz wyprodukowana wg specyfikacji (zamówienia) konsumenta lub wg specyfikacji pochodzącej od producenta lecz po to by zaspokajać indywidualne potrzeby konsumenta tj. np.
– koszulka z indywidualnym nadrukiem,
- indywidualnie zaprojektowany produkt wg parametrów określonych przez konsumenta,
- rzecz w której na prośbę konsumenta zmieniono istotny element, np. wyprodukowanie na życzenie konsumenta rzeczy z innego materiału niż standardowo, dodanie/usunięcie elementów.

- rzecz jest dostosowana do danej osoby by odpowiadała jej potrzebom, które nie są typowe.

Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.
SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną – przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy – bez wad.
SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny
lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad
i przesłał zgłoszenie wraz z reklamowanym produktem i dowodem zakupu na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.
Miejsce kierowania reklamacji
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ.
Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KONSUMENT może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.
KONSUMENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, naprawa produktu bądź jego wymiana na nowy jest również formą uznania reklamacji za zasadną.
Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.
Uszkodzenia mechaniczne – jeżeli nie są wynikiem wad produktu – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych bądź ich zaniechania, również zmiana przeznaczenia produktu powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.


Konsument może skorzystać z platformy internetowej rozstrzygania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Łącze do platformy ODR jest dostępne pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty naszego sklepu internetowego biuro@maxistyl.pl

8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.


W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności.


Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: M&W PROJECT Krzysztof Jakubiec ul Miłocińska 41C 35-232 Rzeszów


Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał “newsletter” na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.


Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.


Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.


Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:


nazwisko i imię;


adres do wysyłki produktów;


adres e-mail;


numer telefonu kontaktowego.


9. Postanowienia końcowe


Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.


Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:


Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 121 ze zm.);


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 1182 z późn. zm.);


Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1422);


Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1410);


Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.),


Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)


W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.


Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.


Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1410).


Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.


W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony mogą dążyć do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem.


Załącznik do REGULAMINU:


Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail:


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 24 h od otrzymania od Państwa przesyłki zwrotnej . Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Załącznik:


WZÓR


Miejscowość, data


………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie


o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


lub poza lokalem przedsiębiorstwa


 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)


 

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru